Hoa lan huệ Sa Đéc

 Một số hình ảnh hoa Lan Huệ đẹp tại Sa Đéc Nguồn ảnh : https://www.facebook.com/phong.ngominh.543

Hoa Lạn Huệ :

Hoa lan huệ Sa Đéc

Hoa lan huệ Sa Đéc 1

Hoa lan huệ Sa Đéc 2

Hoa lan huệ Sa Đéc 3