📰 Thu bình quân HTX trên địa bàn thành phố đạt hơn 1,1 tỷ đồng

 Thành phố Sa Đéc hiện có 6 HTX đang hoạt động trên các lĩnh vực: nông nghiệp, phi nông nghiệp và quỹ tín dụng với tổng số trên 2.500 thành viên. 

06 tháng đầu năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng chung từ dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, sự hỗ trợ của các ngành Tỉnh và Liên minh HTX Tỉnh, Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc củng cố và xây dựng kinh tế hợp tác, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ bằng nhiều hình thức cho các HTX trên địa bàn Thành phố, từ đó tạo điều kiện cho HTX hoạt động và phát triển góp phần phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương.

Thành phố Sa Đéc hiện có 6 HTX đang hoạt động

 Trong 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu bình quân của HTX là hơn 1,1 tỷ đồng đồng; Lãi bình quân gần 290 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX và huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội, hội, hiệp hội các cấp. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên địa bàn.

Tăng cường công tác liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX. Đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy cho các HTX hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Củng cố các HTX hiện có, đổi mới hoạt động của HTX nông nghiệp gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn Đấu