Ảnh SaDec tháng 12/1969

 Cùng xem lại một số ảnh SaDec năm 1969 được chụp bởi William (Bud) Skinner

Rạch Cái Sơn 12/1969 SaDec
Rạch Cái Sơn 12/1969

Nhà mặt tiền sông Sadec
Nhà mặt tiền sông Sadec 


Trẻ em tắm sông Sadec
Trẻ em tắm sông Sadec

Ghe bán cần xé Sadec 12/1969
Ghe bán cần xé Sadec 

Nghĩ trưa rạch Cái Sơn, Sadec
Nghĩ trưa rạch Cái Sơn

Nội dung ảnh : fb.com/ProvinceOfSadec