Chuyển đến nội dung chính

Có thể bạn muốn xem!

Hướng dẫn tự bói bài Tarot để biết lá bài tính cách và linh hồn của mình trên Youtube

Ảnh SaDec tháng 12/1969

 Cùng xem lại một số ảnh SaDec năm 1969 được chụp bởi William (Bud) Skinner

Rạch Cái Sơn 12/1969 SaDec
Rạch Cái Sơn 12/1969

Nhà mặt tiền sông Sadec
Nhà mặt tiền sông Sadec 


Trẻ em tắm sông Sadec
Trẻ em tắm sông Sadec

Ghe bán cần xé Sadec 12/1969
Ghe bán cần xé Sadec 

Nghĩ trưa rạch Cái Sơn, Sadec
Nghĩ trưa rạch Cái Sơn

Nội dung ảnh : fb.com/ProvinceOfSadec

QC

Tài trợ 1