Cách cập nhật thông tin tiêm chủng để lấy thẻ xanh Covid-19 ở Thủ Đức

 Do nhiều người được tiêm chủng tại TP Thủ Đức nên thông tin có thể thiếu và sai sót. Vì thế Chính Quyền Thành Phố Thủ Đức đã tạo ra một form để người dân đang sinh sống tại TP Thủ Đức có thể gởi yêu để cầu cập nhập lại thông tin tiêm chủng của mình nếu sai sót.

Nếu bạn đang sinh sống ở Thủ Đức nhưng thông tin tiêm chủng của mình chưa chính xác, có thể điền thông tin vào form bên dưới để được cập nhật lại thông tin trên phần mềm tiêm chủng Quốc Gia. Qua đó có thể được cấp thẻ xanh Covid-19 hay thẻ vàng Covid-19 để tham gia hoạt động và sản xuất.

Fanpage "Chính Quyền Thành Phố Thủ Đức" : facebook.com/ChinhquyenThanhPhoThuDuc

Để điều chỉnh lại thông tin tiêm chủng của mình, các bạn truy cập đường dẫn sau :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hR2Y0DTbH_mNHiyHm1-dRft-imV1qo7uh-NfUsn1vZEpoA/viewform

Điền đầy đủ thông tin như form yêu cầu, phần có dấu * là bắt buộc phải nhập.

Bạn nên chuẩn bị giấy tiêm mũi 1 hay mũi 2 để chụp ảnh và tải lên khi yêu cầu điều chỉnh lại thông tin.

For Expats: People, who live in Thu Duc City have been vaccinated but have not been updated on the electronic health book application ("So suc khoe dien tu") of the HCMC Center for Disease Control (HCDC), fill in the updating form below, please : https://forms.gle/hrqZ2Kf9QAfHX73J9

Chúc các bạn thành công