Cách nhập điểm cho học sinh bắt đầu nhập học từ HKII

 Trong trường hợp học sinh mới chuyển vào học từ HKII thì giáo viên có thể nhập điểm trên VNEDU như thế nào? Xem hướng dẫn các nhập điểm cho học sinh bắt đầu nhập học từ HKII từ website VNEDU.

Nếu nhà trường tiếp nhận những học sinh đã có Hồ sơ do trường cũ thực hiện chức năng Chuyển trường thì không cần nhập điểm HKI của học sinh vào Sổ điểm HK1 nữa. Khi đó, điểm HK1 của học sinh sẽ tự động được hệ thống chuyển từ trường cũ qua trường mới.

Nếu các học sinh mới chuyển đến trong HKII chưa có hồ sơ và trong Sổ học bạ HKI của học sinh đó chỉ có điểm TBM của từng môn học mà không có điểm thành phần. thì thầy/ cô vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Hiển thị tên học sinh trên Sổ điểm học kỳ I:

Click vào Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Hồ sơ học sinh. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lớp học của năm học hiện tại của trường

Từ danh sách lớp học, ở cột “Học sinh” ta click chọn tương ứng với lớp cần xem. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện:

Từ giao diện danh sách học sinh, click nút  và check vào mục "Hiển thị những học sinh đã chuyển đi" và click nút Lưu.

2. Cấu hình số cột điểm để hệ thống thực hiện tính điểm tổng kết:

Mở Start/Quản trị hệ thống/Cấu hình số cột điểm hệ thống hiển thị giao diện sau:

Do học sinh không có điểm thành phần do đó, thầy/cô thực hiện cấu hình tại mục Tính điểm TBHK khi có đủ số lượng các con điểm sau:

- Số lượng điểm miệng: 0

- Số lượng điểm 15 phút: 0

- Số lượng điểm 1 tiết: 0

- Số lượng điểm học kỳ: 0 hoặc 1

Click nút Lưu khi đó hệ thống sẽ tính toán lại dữ liệu của tất cả các lớp. Ngoài ra, việc thay đổi cấu hình này không ảnh hưởng đến điểm tổng kết của các em học sinh khác mà đây chỉ là điều kiện để hệ thống thực hiện tính điểm tự động TBM cho các học sinh trong trường.

3. Nhập điểm cho học sinh:

Click  Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học tập/Nhập sổ điểm hoặc Sổ điểm ngoài màn hình chính và khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:

Thầy/cô chọn Học kỳ là Học kỳ I và nhập lần lượt điểm TBM của từng môn của học sinh đó vào cột Học kỳ và click nút Lưu khi đó hệ thống sẽ hiển thị điểm TBM chính là điểm đã nhập ở cột Học kỳ.

Hình ảnh và hướng dẫn từ website : vnedu.vn