Adult

Adult được ghi lại lần đầu từ năm 152535; theo tiếng Latin Adultus có nghĩa là “tăng trưởng” (phân từ trong quá khứ của adolēre “làm cho phát triển”), tương đương với ad- ad- + ul- (giống với base al- in aliment) + -tus quá khứ phân từ hậu tố

Danh từ Adult 

Adult theo danh từ được định nghĩa là một người đã trưởng thành hoặc phát triển hoàn toàn hoặc đủ tuổi, hay một người đã đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật.

Tính từ Adult 

Theo tính từ, thì Adult được dùng để miêu tả một người đã đạt được kích thước và sức mạnh đầy đủ; lớn. Ngoài ra khi sử dụng Adult dạng tính từ còn được hiểu là có nội dung liên quan đến người trưởng thành và không phù hợp với trẻ em.

Adult dạng động từ (được sử dụng mà không có tân ngữ)

Không chính thức (của một người trẻ tuổi) để làm những việc và đảm nhận những trách nhiệm liên quan đến việc trở thành một người trưởng thành hay hành động như một người lớn (thường được sử dụng một cách trực diện về những thành tích nhỏ): ví dụ 

I cook breakfast for myself most days—guess that means I'm adulting.

Những từ liên quan với Adult

adularia, adulate, adulation, adulatory, Adullamite, adult, adult education, adulterant, adulterate, adulteration, adulterer