Bản cáo bạch Red Herring là gì?

Red Herring là một bản báo cáo sơ bộ do một công ty đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), thường liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty. Red Herring chứa hầu hết thông tin liên quan đến hoạt động và triển vọng của công ty nhưng không bao gồm các chi tiết chính của vấn đề về bảo mật, chẳng hạn như giá và số lượng cổ phiếu được chào bán.

Cách hoạt động của bản cáo bạch Red Herring

Bản báo cáo cá trích đỏ có thể đề cập đến bản cáo bạch đầu tiên được nộp cho SEC cũng như nhiều bản dự thảo tiếp theo được tạo trước khi được chấp thuận cho phát hành công khai. Để được coi là đủ điều kiện để phát hành, SEC phải xem xét kỹ lưỡng bản cáo bạch cá trích đỏ để đảm bảo thông tin trong đó không bao gồm bất kỳ sự sai lệch do cố ý hoặc ngẫu nhiên hoặc tuyên bố vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào. SEC cũng có thể lưu ý bất kỳ trường hợp nào không tiết lộ thông tin được yêu cầu.

Thuật ngữ "Red Herring" có nguồn gốc từ tuyên bố từ chối trách nhiệm in đậm màu đỏ trên trang bìa của bản cáo bạch sơ bộ. Tuyên bố từ chối trách nhiệm nói rằng một tuyên bố đăng ký liên quan đến chứng khoán được cung cấp đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Có nghĩa là, thông tin trong bản cáo bạch không đầy đủ và có thể bị thay đổi. 

Do đó, chứng khoán có thể không được bán và người đề nghị mua có thể không được chấp nhận trước khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Bản cáo bạch cá trích đỏ không nêu giá cả hoặc kích thước vấn đề. Bạn có thể xem nó như trường hợp một loại dữ liệu về hiệu quả thuốc để đệ trình lên FDA để phê duyệt, nhưng vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của FDA, nhưng trong trường hợp này, không có phê duyệt nào được cấp, chỉ đăng ký hiệu lực.

Sau khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực, công ty sẽ phổ biến bản cáo bạch cuối cùng bao gồm giá IPO cuối cùng và quy mô phát hành. Các biểu hiện quan tâm sau đó chuyển đổi thành các đơn đặt hàng cho vấn đề theo lựa chọn của người mua. 

Khoảng thời gian tối thiểu từ khi nộp hồ sơ tuyên bố đăng ký đến ngày có hiệu lực là 15 ngày. SEC không chấp thuận chứng khoán mà chỉ cần đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đều được thông tin đầy đủ trong báo cáo đăng ký.

Red Herring là một tài liệu sơ bộ được nộp cho SEC trong đó lưu ý rằng một đề nghị bảo mật đã được đệ trình nhưng chưa có hiệu lực.

Lợi ích của Red Herring

Bản cáo bạch cá trích đỏ có thể hoạt động như một nguồn thông tin liên quan đến một đề nghị tiềm năng hiện đang được tạo ra bởi một công ty cụ thể. Các phiên bản của bản cáo bạch chưa được SEC xem xét đầy đủ có thể mang lại lợi ích cho một công ty. Quan điểm này có thể được điều chỉnh sau khi SEC yêu cầu sửa đổi trước khi phê duyệt cuối cùng.

Bản cáo bạch cá trích đỏ chứa thông tin quan trọng về công ty cũng như thông tin về mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiềm năng thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, báo cáo tài chính, thông tin chi tiết về nhân viên quản lý thích hợp và các cổ đông lớn hiện tại, vụ kiện đang chờ xử lý, và các chi tiết thích hợp.

Ví dụ về Red Herring của Facebook

Facebook Inc. (FB), hiện là Meta, đã nộp hồ sơ cá trích đỏ vào ngày 1 tháng 2 năm 2012

Hình ảnh nội dung bản cáo bạch Red Herring mà Facebook đã nộp năm 2012