Hướng dẫn thu học phí trên vnEdu năm học 2022 2023

Thu học phí là một phần quan trọng khi bắt đầu năm học 2022 2023, nếu đang sử dụng VNedu nhà trường có thể tạo và thu học phí ngay trên Vnedu khá dễ dàng.

Hướng dẫn thu học phí trên vnEdu năm học 2022 2023

Hướng dẫn thêm mới hạng mục cần thu học phí

Đăng nhập vào vnedu, truy cập Start > các phần mềm tiện ích > Quản lý thanh toán > Quản lý danh mục > Thêm.

Nhấn vào thêm để thêm mới các hạng mục cần thu học phí.

Hướng dẫn thêm mới đợt thanh toán:

Start > các phần mềm tiện ích > Quản lý thanh toán > Quản lý đợt thanh toán > thêm

Nhấn vào thêm, sửa hay xóa các đợt thanh toán và chọn các hạng mục cần thu học phí tương ứng nếu thêm mới đợt thanh toán.

Hướng dẫn cập nhật thông tin thu học phí

Start > các phần mềm tiện ích > Quản lý thanh toán > Quản lý đợt thanh toán  >Thêm > Chi tiết > Điền thông tin lớp học cần thu học phí > Chọn xuất excel.

Sau khi tải về được file excel, nhà trường có thể cập nhật thông tin đóng học phí của học sinh trên file này, sau đó lưu lại.

Tiếp theo, mở lại "Thông tin Chi tiết đợt thanh toán"  > Công cụ > Nhập excel và tải lên lại file đã cập nhật trước đó.

Hướng dẫn cập nhật thông tin đợt thanh toán

Vào "Quản lý chi tiết đợt thanh toán" > chọn "thêm(sửa) và nhập thông tin học sinh.

Hướng dẫn gửi thông báo thu học phí cho tài khoản chưa thanh toán

Start > các phần mềm tiện ích > Quản lý thanh toán > Quản lý đợt thanh toán  > quản lý chi tiết đợt thanh toán > chọn các "học sinh "chưa thanh toán" > "gửi thông báo nhắc nợ".

Hướng dẫn kiểm tra thông tin thu học phí

Start > các phần mềm tiện ích > Quản lý thanh toán > thông kê thanh toán > xuất excel

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin phụ huynh, học sinh thanh toán học phí ở file excel vừa tải về.

Trường học có thể kiểm tra thông tin học ví được gửi từ vnpt về thông tin học phí.