Cách chỉnh sửa, xóa tin nhắn đã gửi trên Iphone, Ipad IOS 16

Bắt đầu từ iOS 16, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn iMessage sau khi nó được gửi đi. Trong cuộc trò chuyện iMessage, để chỉnh sửa, hãy chạm và giữ một tin nhắn cho đến khi menu xuất hiện và chạm vào chỉnh sửa. 

Bạn có thể nhấn vào nút đóng - trông giống như dấu X - ở bên trái tin nhắn bất kỳ lúc nào để hủy chỉnh sửa và quay lại cuộc trò chuyện của bạn.

Bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa hoặc thậm chí viết lại toàn bộ tin nhắn. Chỉ cần nhấn vào dấu kiểm ở bên phải của tin nhắn khi bạn hoàn tất. Bạn có 15 phút để chỉnh sửa kể từ khi gửi tin nhắn gốc và bạn có thể chỉnh sửa cùng một tin nhắn tối đa 5 lần

Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi trên iPhone hoặc iPad của bạn

  • Trong Tin nhắn, hãy nhấn vào một cuộc trò chuyện.
  • Chạm và giữ tin nhắn bạn muốn chỉnh sửa.
  • Nhấn vào Chỉnh sửa biểu tượng chỉnh sửa.

Thực hiện các chỉnh sửa của bạn, sau đó nhấn vào dấu kiểm để hoàn tất thư hoặc dấu X để hoàn nguyên về thư ban đầu.

Nếu bạn thực hiện chỉnh sửa, từ "Đã chỉnh sửa" sẽ xuất hiện dưới thông báo. Bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn tối đa năm lần trong vòng 15 phút sau khi gửi. Sau khi bạn chỉnh sửa tin nhắn, bất kỳ ai cũng có thể nhấn vào từ "Đã chỉnh sửa" để xem lịch sử chỉnh sửa.

Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi trên Iphone, Ipad IOS 16
Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi trên Iphone, Ipad IOS 16 - Ảnh Apple

Để chỉnh sửa tin nhắn, mọi người phải sử dụng iMessage với iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura trở lên. Nếu bạn chỉnh sửa tin nhắn cho ai đó trên phiên bản iOS, iPadOS hoặc macOS cũ hơn, phiên bản cập nhật sẽ xuất hiện dưới dạng tin nhắn thứ hai.

Xóa tin nhắn đã gửi trên iPhone hoặc iPad

Xóa tin nhắn đã gửi trên Iphone, Ipad IOS 16 - Ảnh Apple

Bạn có thể làm cho tin nhắn biến mất trong vòng hai phút sau khi gửi. Miễn là người nhận cũng đang sử dụng iOS 16, tin nhắn cũng sẽ biến mất đối với họ. Chỉ cần chạm và giữ tin nhắn cho đến khi menu xuất hiện  và nhấn vào Hoàn tác gửi. 

  • Hoàn tác tin nhắn đã gửi trên iPhone hoặc iPad của bạn
  • Trong Tin nhắn, hãy nhấn vào một cuộc trò chuyện.
  • Chạm và giữ tin nhắn bạn muốn hủy bỏ.
  • Nhấn vào Hoàn tác Gửi biểu tượng hoàn tác.

Tin nhắn biến mất và một thông báo cho biết "Bạn chưa gửi tin nhắn" xuất hiện. Bạn có thể hoàn tác một tin nhắn trong tối đa 2 phút sau khi gửi.

Để hoàn tác tin nhắn, mọi người phải sử dụng iMessage với iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura trở lên. Nếu bạn hủy gửi tin nhắn cho ai đó trên phiên bản iOS, iPad OS hoặc macOS cũ hơn, liên hệ của bạn có thể vẫn nhìn thấy tin nhắn.