Quản lý nề nếp học sinh

 Cách giáo viên có thể quản lý, điều chỉnh thông tin về nề nếp của học sinh. Giúp quản lý nề nếp của học sinh trên quản trị vnedu.

1. Nhập danh mục nề nếp học sinh

danh mục nề nếp học sinh

Để thêm danh mục nề nếp học sinh, thực hiện như sau:

Vào menu Start/Quản lý nhà trường/Quản lý nề nếp/ Danh mục nề nếp học sinh.

Bấm nút Thêm, khi đó ta có giao diện sau:

Tại đây, cần nhập đầy đủ các thông tin, sau đó bấm nút Lưu.

Lưu ý:  Đối với các vi phạm nề nếp liên quan đến điểm danh như: nghỉ học, bỏ tiết thì nên chọn thêm mục Tích hợp tương ứng với bên Sổ điểm danh, cụ thể là các hình thức:

Nghỉ học có phép

Nghỉ học không phép

Bỏ tiết

Khi đó, kết quả điểm danh sẽ được tự động chuyển sang bảng cập nhật nề nếp học sinh.

2. Cập nhật nề nếp học sinh

Cập nhật nề nếp học sinh

Sau khi thiết lập bảng nề nếp học sinh, để cập nhật thông tin vi phạm hàng ngày của học sinh, thực hiện như sau:

Vào menu Start/Quản lý nhà trường/ Quản lý nề nếp/Cập nhật nề nếp học sinh

Để cập nhật nề nếp cho học sinh, bấm chuột vào biểu tương     ở cột Cập nhật. 

Trong cửa sổ cập nhật nề nếp, tích chọn vào từng loại nề nếp mà học sinh vi phạm. Đối với những nề nếp có gán Tích hợp với phần điểm danh thì sẽ tự động hiển thị theo ngày những vi phạm điểm danh mà không cần phải tích chọn từ bảng vi phạm.

Bấm nút Lưu để hoàn tất.

3. Báo cáo nề nếp

Báo cáo nề nếp

Để xem thống kê nề nếp học sinh, vào menu Start/Quản lý nhà trường/Quản lý nề nếp/Báo cáo nề nếp học sinh, ta được giao diện sau:

Tại đây, ta có thể xem các thống kê theo phạm vi thời gian cho trước, bao gồm:

Chi tiết theo học sinh

Tổng hợp theo học sinh

Tổng hợp theo lớp

Lưu ý:

Để hiển thị thêm kết quả điểm danh trong bảng thống kê nề nếp, tích chọn vào mục Xuất dữ liệu điểm danh.

Để xuất thống kế ra Excel, bấm nút Xuất Excel.

Nguồn, ảnh: Vnedu.vn